Według projektu senackiego nowelizującego ustawę o komornikach sądowych i egzekucji dłużnik będzie mógł żądać zwrotu wcześniej zapłaconej kwoty z tytułu kosztów, jeżeli przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z innych przyczyn niż spełnienie świadczenia. I te koszty będzie musiał zwracać komornik.
Tomasz Piłat, sekretarz Krajowej Rady Komorniczej powiedział w czasie obrad w komisji senackiej 16 stycznia 2013 r., że już istnieje ścieżka zabezpieczenia powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Przy aktywności dłużnika bez trudu takie orzeczenie można uzyskać. Może ono być zawieszone aż do rozwiania wątpliwości co do wykonalności tytułów.
Dłużnik powinien ubiegać się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez sąd, potem sprawę wyjaśniać przed sądem. Jeśli tytuł będzie podlegał uchyleniu, to po przedstawieniu orzeczenia o upadku tytułu – komornik umorzy postępowanie bez kosztowo (art.825 pkt.2 kpc). A więc przy odpowiednim zachowaniu dłużnika problem rozwiązuje się sam w sposób bezsporny. Zmiana proponowana przez Senat ma charakter mnożenia bytów – twierdzi Piłat.. Budzi wątpliwości, co do poczucia sprawiedliwości. Komornik poniesie skutki postępowania, co do którego nie miał możliwości weryfikacji. Bo jaki wpływ ma komornik na tok postępowania sądowego w trybie uchylenia tytułu wykonawczego? Żadnego wpływu nie ma.  Komornik nie wie nawet z jakiego powodu upada tytuł. Wspomniana regulacja wymaga od komornika tej wiedzy – dodaje Piłat.
Tomasz Piłat podał przykład: postępowanie może toczyć się latami, komornik może podjąć wiele dość kosztownych działań np. związanych z wyceną nieruchomości i wtedy upada tytuł.
Komornicy ponoszą niekiedy duży nakład pracy, którego im się nie zwraca. 
Tomasz Piłat stwierdził ponadto, że istnieje potrzeba szczegółowej identyfikacji osób w postępowaniu egzekucyjnym. Poprzednie regulacje z lat 70. czy 80. wprowadzały jedyny wyróżnik – imię ojca powoduje niezawinione błędy co do tożsamości.
Sekretarz KRK wskazał, że w sytuacji niecelowego wszczęcia egzekucji przez wierzyciela koszty powinny go obciążać. Zgodnie z ogólną normą postępowania cywilnego – koszty ponosi ten, kto przegrywa postępowanie.  A zatem, jeśli wierzyciel dysponuje wątpliwym roszczeniem, a decyduje się na dalszy krok widomego egzekwowania roszczenia – powinien mieć świadomość, że niepowodzenie obciąży go kosztami.

Senacka Komisja Praworządności i Praw Człowieka w czasie pierwszego czytania ustawy o komornikach i egzekucji przyjęła bez poprawek przedłożenie Komisji Ustawodawczej. Poprawki wniesione przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zastrzeżenia komorników będą rozpatrywane w czasie drugiego czytania..
Na uwagi zgłoszone przez KRK senacki legislator odpowiedział: Różne rozwiązania są możliwe – komornik może być obciążony ryzykiem działalności przez niego niezawinionej.

Źródło: posiedzenie senackiej Komisji Praworządności i Praw Człowieka, 16 stycznia 2013 r.