Choć skarżąca kwestionowała treść dwóch pytań, NSA uznał, że zostały one prawidłowo skonstruowane.
Sąd przypominał, że z przepisów dotyczących aplikacji radcowskiej wynika obowiązek zachowania szczególnej dbałości przy redagowaniu każdego pytania i każdego zestawu odpowiedzi. Chodzi o wyeliminowanie możliwości udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi jako prawidłowej. Relacja między pytaniem a odpowiedzią musi być zawsze sprawdzalna na podstawie jednoznacznych kryteriów wynikających ze stanu prawnego, do którego to pytanie nawiązuje.
NSA nie miał wątpliwości, że pytania egzaminacyjne powinny być precyzyjne i jednoznaczne. Warunki te są spełnione, gdy poprawna odpowiedź wynika z treści przepisów prawa i odpowiada wymogom logiki, a nie z niejednoznacznej interpretacji. Sąd podkreślił, że nie można obejmować pytaniami kwestii budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. Jednak w jego ocenie pytanie zakwestionowane przez skarżącą spełnia wszystkie kryteria poprawności. Sporne pytanie sformułowane jest w sposób jasny i precyzyjny, a odpowiedź na nie wynika wprost z treści przepisów. Ponadto brak dosłownego odwzorowania treści przepisów w kluczu propozycji odpowiedzi nie oznacza automatycznie, że odpowiedź jest niepoprawnie zredagowana, a przez to nieprecyzyjna i niejednoznaczna.
SYGN. AKT II GSK 121/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna