Sprawa miała następujący przebieg. W toku kontroli przeprowadzonej w pewnej firmie inspektorzy upoważnieni przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ustalili, iż strony zawarły "umowę o współpracy w zakresie tworzenia bazy danych osobowych". Ustalono, iż w wyniku realizacji powołanej umowy tworzona jest m.in. baza danych spółki, która zawiera dane osobowe pozyskane od respondentów za pomocą kwestionariuszy opracowanych przez przedsiębiorcę i zawierających pytania ustalone przez spółkę. Respondentami, którzy wypełniają kwestionariusze są matki, które urodziły dziecko i ich partnerzy W kwestionariuszach pozyskiwane są dane osobowe matek, które urodziły dziecko, dane osobowe tych dzieci, oraz dane osobowe partnerów matek. Kwestionariusz zawiera klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
GIODO nakazał firmie, aby w formularzu dała respondentom możliwośc wyboru, czy godzą się na przetwarzanie danych w celach marketingowych. A także usunięciu z tzw. "bazy danych wycofań" danych osobowych respondentów, pozyskanych na podstawie "kwestionariusza Programu Edukacji Zdrowotnej", którzy odwołali zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Spółka zaskarżyła decyzję Generalnego inspektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
WSA oddalił skargę przedsiębiorcy. Sąd uznał, że brak jest podstaw do przetwarzania przez spółkę danych osobowych respondentów, którzy nie wyrazili przedmiotowej zgody. Istotne znaczenie ma tu fakt, podkreślany również przez organ, że pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  powoduje wprowadzenie w błąd osób, których dane dotyczą. Respondenci, którzy nie wyrazili zgody na ich przetwarzanie mają bowiem uzasadnione prawo, aby sądzić, iż ich dane nie będą w tych celach wykorzystywane.
Dzisiaj Naczelny Sąd Adminsitacyjny rozpatrzy skargę kasacyjną spółki.

Sygntura akt WSA II SA/Wa 2162/12, I OSK 1760/13.

ID produktu: 40428640 Rok wydania: 2014
Autor:
Tytuł: Dane osobowe w firmie