Organizacja ekologiczna Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poskarżyło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Generalnego Inspektora ochrony Środowiska. Inspektor nie wyraził zgody na wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wycięcia drzew i krzewów w dolinie Sandomierza.
WSA orzekł 13 stycznia 2012 r., że w sytuacji wznowienia postępowania (na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.) organ rozpatrujący podanie nie bada, czy podmiot wnoszący podanie istotnie jest stroną w sprawie. W rozpoznawanej sprawie w sytuacji uznania po wznowieniu postępowania, iż z żądaniem wszczęcia postępowania wznowieniowego wystąpił podmiot, który nie jest stroną, organ winien był wydać postanowienie o odmowie uchylenia kontrolowanego w postępowaniu wznowieniowym rozstrzygnięcia.
Skargę kasacyjną złożyło do NSA stowarzyszenie. NSA 25 października br. uchylił wyrok sadu I instancji uznając zarzuty skargi kasacyjnej za zasadne. Problemem zasadniczym jest odpowiedź na pytanie, czy organizacja społeczna może żądać wznowienia postępowania, jeśli nie mogła bez swojej winy brać udziału we wcześniejszym etapie.
NSA odpowiedział,  jeśli wznowienie następuje z urzędu lub na wniosek strony, to także obejmuje stowarzyszenie ekologiczne. Jeśli jednak organizacja występuje na prawach strony, to nie może żądać wznowienia postępowania.

Sygnatura akt II OSK 1199/12, wyrok z 25 października 2013 r.