Sprawa ma długą historię i toczy się o znak kozicy. Spór rozpoczął się w 2001 roku, gdy do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznwczego o unieważnienie znaku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Wnioskodawca przedstawił historię odznaki organizacyjnej tego towarzystwa z napisem "Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1873" i wyobrażeniem kozicy, która została ustanowiona w 1922 roku. Po okresie niebytu Towarzystwa w czasach Polski Ludowej uległo ono reaktywacji w 1981 roku, zaś odznaka została ponownie ustanowiona na mocy decyzji Przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej z października 1990 roku jako odznaka PTTK. Zdaniem PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczne dokonało  w 1994 roku bezprawnego zgłoszenia spornego znaku towarowego będącego plagiatem tradycyjnej odznaki organizacyjnej wnioskodawcy i stanowiącej jednocześnie odznakę członkowską i odznakę honorową PTTK. Ponadto znak towarowy jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, jego zgłoszenie do ochrony narusza prawa majątkowe wnioskodawcy tj. prawo do nazwy  a ponadto stanowi chronioną prawem odznakę honorową.
Urząd Patentowy w listopadzie 2011 roku unieważnił prawo ochronne na znak towarowy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1873.
Urząd Patentowy zdecydował w 2006 r. o wygaszeniu praw PTTK do używania odznaki z kozicą jako znaku towarowego. Stwierdził, iż nie udowodniło ono, choć prawo własności przemysłowej nakłada taki obowiązek, że przez minione pięć lat posługiwało się odznaką jako znakiem towarowym.

W skardze do WSA PTTK zakwestionowało interes prawny PTT w wygaszeniu znaku. Powoływało się też na dowody używania odznaki w reklamowych folderach, materiałach informacyjnych i drukach firmowych.
Sąd uznał jednak, że interes prawny został przez PTT wykazany. Zgodnie ze statutem i rejestrem sądowym jest ono kontynuatorem stowarzyszenia powstałego w 1873 r. i ma prawo do posługiwania się tą odznaką. Ponieważ jest ona identyczna ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez PTTK, może to powodować mylenie obu organizacji.
Kasację do NSA złożyło PTTK.