Wniosek dotyczył przepisów związanych z tajemnicą obrończą i adwokacką.
Samorząd adwokacki wnosił w nim o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką. (czytaj więcej)

Trybunał Konstytucyjny w piśmie z 7 listopada 2016 r. poinformował o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi.

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała zażalenie na to postanowienie uzasadniając, że objęte wnioskiem przepisy dotykają dwóch prawnie chronionych sfer: tajemnicy obrończej w rozumieniu art. 178 pkt 1 kpk oraz ogólnej tajemnicy adwokackiej w rozumieniu art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze.