Jak pisze "Rzeczpospolita", każdy większy proces (wieloterminowy) ma poprzedzać posiedzenie organizacyjne. Na nim ustalone będą terminy posiedzeń i rozpraw. Jeżeli w grę wchodzi więcej rozpraw, przewodniczący wyznaczy od razu wszystkie, planując je (jeśli się da) w kolejnych dniach sesyjnych. Dla każdej sprawy wyznaczona ma być godzina rozpoczęcia i planowana zakończenia rozprawy.
W sprawach karnych, wyznaczając termin, sąd powinien zadbać o udział autora aktu oskarżenia albo referenta sprawy oraz adwokatów. To konieczne ze względu na nową procedurę karną, która obowiązuje od 1 lipca.
Sprawy z udziałem prokuratora oraz sprawy, w których występują te same osoby, mają być wyznaczane na ten sam dzień i kolejno po sobie. Kiedy rozprawa trwa dłużej niż trzy godziny, sąd musi ogłosić przerwę.
Mniej ma być możliwości manewrowania sprawami przy ich przydzielaniu konkretnym sędziom. Trafią do nich według kolejności wpływu do sądu. Kolejkę ominą te najbardziej pilne. W szczególnych sytuacjach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw konkretnych kategorii poza kolejnością. Więcej>>>

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>