Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany obejmą wydawanie, wykup i dystrybucję pieniądza elektronicznego oraz tworzenie, organizację i działalność instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzór nad tymi podmiotami. Projekt zakłada również uchylenie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Projektowana ustawa w pierwszej kolejności dokonuje implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz. U. UE L nr 267z 10 października 2009 r., str. 7). Celem dyrektywy jest usunięcie barier związanych z wejściem na rynek pieniądza elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

W związku z uchyleniem ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych nowa ustawa będzie zawierać jej regulacje dotyczące w szczególności relacji podmiotów uczestniczących w obrocie kartowym (np. uprawnienia agentów rozliczeniowych do przekazywania między sobą informacji o użytkownikach/akceptantach; przypadki kiedy akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty instrumentem płatniczym).

W nowym wyglądzie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) będzie ona obejmowała szerszy zakres przedmiotowy, powiększony o wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego, zasady prowadzenia działalności instytucji pieniądza elektronicznego, działających przez oddział zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego i ich agentów oraz nadzór nad tymi podmiotami. Ustawa będzie zawierać także zamknięty katalog wydawców pieniądza elektronicznego. Na agentów rozliczeniowych nałożony zostanie obowiązek przekazania akceptantowi (na jego żądanie) informacji dotyczącej wysokości i rodzajów opłat nakładanych przez agenta na akceptanta, z wyszczególnieniem wchodzących w ich skład opłat na rzecz organizacji kartowej oraz opłat na rzecz wydawcy karty.

Jednocześnie w proponowanych regulacjach nie ma przepisu zezwalającego na pobieranie opłaty dodatkowej przez operatorów bankomatów przy wypłacie gotówki (surcharge gotówkowy). Nie przewidziano też wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym zakazane będą porozumienia zawierane między akceptantem a agentem rozliczeniowym, w wyniku których ten pierwszy byłby zobowiązany do bezwzględnego akceptowania wszystkich rodzajów kart płatniczych (bezwzględnego stosowania się do zasady honour all cards rule).

Opracowanie: Małgorzata Jastrzębska,