Pierwotnie zakładano, że wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 408) nastąpi dnia 1 lipca 2016 r. Jednak ze względu na konieczność przygotowania i wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego płatności w formie bezgotówkowej, jak i systemu informatycznego obsługującego znaki opłaty sądowej zdecydowano się na przesunięcie daty wejścia w życie rozporządzenia na dzień 1 stycznia 2017 r.

W związku z tą zmianą ustalono również nowy termin, do którego będzie można posługiwać się wydanymi na podstawie dotychczasowych przepisów znakami opłaty sądowej – zachowają one ważność do dnia 30 czerwca 2018 r. Pierwotnie data ta była określona na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie z 21 marca 2016 r. przewiduje wprowadzenie mechanizmu płatności elektronicznych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmienia również postać znaków opłaty sądowej – zostaną one wygenerowane przez system teleinformatyczny, zaś ich skasowanie będzie polegało na nadaniu im w tym systemie statusu "wykorzystany".

W związku z przesunięciem daty wejścia w życie rozporządzenia z 21 marca 2016 r. w zakresie opłat sądowych do końca roku nadal będzie obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199 ze zm.).

Zmiana daty wejścia w życie nowej regulacji została dokonana na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 948). Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl