Prawidłowe zarządzanie długiem pozwala zdywersyfikować jego strukturę w odniesieniu do potrzeb jednostki, wpływając na koszt pozyskania kapitału oraz funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego w przyszłości. Ogranicza jednocześnie ryzyko przekroczenia ustawowych limitów mogących skutkować nieuchwaleniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Dominującym instrumentem w finansowaniu potrzeb pożyczkowych jednostek samorządu terytorialnego pozostaną kredyty pozyskiwane z banków komercyjnych na rynku krajowym. W związku z tym będzie rosnąć zadłużenie z tytułu obligacji komunalnych, w szczególności emitowanych przez duże jednostki. Prawdopodobny jest dalszy wzrost zadłużenia zagranicznego zarówno z tytułu obligacji emitowanych na rynkach międzynarodowych, jak i kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych. Wymienione czynniki powodują, że bez zarządzania zadłużeniem jednostki samorządu terytorialnego mogą być narażone na nieprawidłowości w realizacji zadań publicznych oraz konsekwencje wynikające z niedopełnienia ustawowych wymagań.
Więcej: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań - zarys problemu   ["Samorząd Terytorialny" - numer 6 z 2011 r.]