Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 171, poz. 1430).
W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami w rozporządzeniu doprecyzowano brzmienie niektórych przepisów, głównie dotyczących trybu zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli.
W rozporządzeniu szczegółowo został przedstawiony tryb zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli, ich rozpatrywania, w tym także szczegółowo unormowana została forma przedstawiania stanowiska w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń. Przyjęto, że zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatruje w pierwszej kolejności kontroler, który przedstawia swoje stanowisko kierownikowi jednostki kontrolowanej. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez kontrolera kierownik jednostki kontrolowanej może je zgłosić odpowiednio do Szefa ABW albo Szefa SKW.
W nowej regulacji przyjęto, że ocena, wnioski i zalecenia zawarte w podpisanym przez Szefa ABW albo Szefa SKW wystąpieniu pokontrolnym są ostateczne.
Ponadto nałożono na Szefów ABW i SKW obowiązek składania Przewodniczącemu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych corocznego sprawozdania z działalności kontrolnej do dnia 31 marca.
(Dz. U. Nr 93, poz. 541),

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad