W nowym rozporządzeniu Komisja znacząco rozszerzyła zakres wyłączeń grupowych dotyczących porozumień badawczo-rozwojowych z przewidzianego w art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczyć one będą nie tylko działań badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie, ale również porozumień dotyczących tzw. opłacanych prac badawczo-rozwojowych, w ramach których jedna ze stron finansuje działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez drugą stronę. Ponadto rozporządzenie stworzy stronom większe możliwości wspólnego wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych. Komisja chce w ten sposób zintensyfikować wysiłki wspierające innowacje w Europie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W jego przepisach przewidziano jednak dwuletni okres przejściowy, podczas którego poprzednie rozporządzenie będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do porozumień, które spełniają jego warunki, lecz nie podlegają przewidzianym w nowym rozporządzeniu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line