Rozporządzenie to wypełnia upoważnienie zawarte w art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i stosownie do treści tego przepisu określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań. Rozporządzenie ustala istotne dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wzory sprawozdań:

Rb-Z - kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb-UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

Rb-N - kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb-UN - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej oraz

Rb-ZN - kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia utraciło moc poprzednio obowiązujące rozporządzenie tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line