Projektowane zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wprowadzają dla przedsiębiorców co do zasady dobre rozwiązania. Jednak ilość wyjątków, jakimi zostały obudowane dobre przepisy, niweczy szansę na dobre prawo w tym zakresie - uważają eksperci Business Centre Club.

Według BCC aktualne przepisy dotyczące interpretacji prawa podatkowego zastrzegają sankcję w przypadku nieuiszczenia opłaty za wydanie interpretacji. W takiej sytuacji wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Sankcja jest o tyle dotkliwa, że opłaty wymaga interpretacja dotycząca każdego odrębnego stanu faktycznego. W praktyce, przy złożonym stanie faktycznym podatnik może nie mieć świadomości ile stanów faktycznych zawiera jego wniosek. W planowanej nowelizacji organ byłby zobligowany do wezwania o uzupełnienie opłaty, jeżeli zostałaby ona uiszczona w nieodpowiedniej wysokości.

Wątpliwości ekspertów  budzi również projektowany § 7 art. 30 Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że płatnikowi, który wpłacił niepobrany podatek, przysługuje w stosunku do podatnika cywilnoprawne roszczenie o jego zwrot z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Roszczenie to ma się przedawniać z upływem 3 lat od dnia dokonania wpłaty. Kwestia możliwości dochodzenia zapłaconego podatku nigdy nie budziła wątpliwości, jednak przepis ten może ograniczyć możliwości dochodzenia roszczeń jedynie na zasadzie bezpodstawnego wzbogacenia, a nie np. odszkodowania za poniesione szkody. Wskazanie podstawy domagania się potrąconego podatku na gruncie przepisów cywilnoprawnych budzi wątpliwości, ponieważ osłabia pozycję płatnika - uważają eksperci BCC.

Projektowana ustawa przewiduje instytucję zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Jest to bardzo istotny aspekt mający na celu budowę jednej z podstawowych zasad budowania zaufania do organów władzy. Zawiadomienie miałoby być dokonywane przynajmniej na 7 dni przed planowaną kontrolą. Eksperci BCC wskazują, że od powyższej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, który może znacznie ograniczyć jej stosowanie. Niektóre z tych wyjątków wymagają zastanowienia, w szczególności, gdy kontrola ma dotyczyć zasadności zwrotu podatku, opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz której celem jest przeprowadzenie dowodów do wykorzystania w toczącym się postępowaniu podatkowym. Wyjątki, o których mowa powyżej, wydają się zakładać możliwość „mataczenia” ze strony podatników.

(Źródło: BCC/KW)