Udział zamówień publicznych w gospodarkach państw członkowskich UE waha się w przedziale 11-20 proc. PKB. Wartość rynku zamówień publicznych w UE wynosi ok. 1500 mld euro rocznie, zaś w Polsce wyniosła 80 mld złotych w 2006 r. Projekt ma ułatwić zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych poprzez: analizy w zakresie barier w dostępie do zamówień publicznych, wsparcie szkoleniowo – doradcze dla zamawiających i wykonawców oraz cykliczne publikacje dotyczące tematyki zamówień publicznych. Dodatkowo świadczone będzie doradztwo dla podmiotów świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie zamówień publicznych oraz udostępniona zostanie baza podmiotów udzielających informacji z tego zakresu.
Pojęcie nowego podejścia do zamówień publicznych nabiera coraz większego znaczenia. Jest to spowodowane tendencją wykorzystania zamówień publicznych jako instrumentu służącego uzyskiwaniu umów korzystnych ekonomicznie, nie zawsze najtańszych, ale zawierających odpowiedni bilans ceny i innych kryteriów funkcjonalnych lub jakościowych. W ramach projektu realizowane będą kompleksowe działania, prowadzone w skali ogólnopolskiej, zmierzające do zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w zamówieniach publicznych oraz upowszechnienie wśród zamawiających elementów nowego podejścia do zamówień publicznych. W praktyce oznacza to objęcie szkoleniami i doradztwem 500 zamawiających, 1500 wykonawców z sektora MSP, a także 1000 podmiotów świadczących usługi informacyjno-doradcze w tym obszarze. Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy przygotowujący oferty, przedstawiciele administracji publicznej (osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne) oraz instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.parp.gov.pl, stan z dnia 28 grudnia 2010 r.