Rada Ministrów przyjęła we wtorek 28 listopada br. projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Doprecyzowane mają zostać przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz wprowadzono nowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Nowa forma placówki umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą zapewniały im tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej – w miarę możliwości pomagając w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej.

Z projektu wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym, które mają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej – na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.

Projekt przewiduje również usprawnienie procesu udzielania pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej pobytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o schronienie – w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych – nie będzie już konieczne wcześniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.

Zmieniona ma być formuła rejestru placówek na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Dotychczasowa forma budziła wątpliwości zgłaszane przez wojewodów i organizacje pozarządowe. Zgodnie z projektem, prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – ma zapewnić maksymalny dostęp do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących takiego wsparcia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy (o charakterze obowiązkowym) jest udzielenie tymczasowego schronienia – w związku z tym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych formach placówek.

Projekt zakłada wydłużenie terminu dostosowywania się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych – do 31 grudnia 2020 r. To ważna zmiana dla podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych.

Autorzy projektu zaproponowali, aby nowe prawo weszło w życie po 30 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących prowadzonych przez wojewodów rejestrów miejsc udzielania przez gminy tymczasowego schronienia, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia.