Przepisy te są odzwierciedleniem mechanizmu przewidzianego w decyzji ramowej 2009/948/WSiSW. Decyzja ramowa przewiduje mechanizm zapobiegania i rozwiązywania sporów jurysdykcyjnych, którego podstawowymi elementami są przepisy regulujące obowiązek nawiązania kontaktu (art. 5), obowiązek udzielenia odpowiedzi na wystąpienie (art. 6) oraz obowiązek podjęcia bezpośrednich konsultacji (art. 10). W efekcie konsultacji może dojść do koncentracji ścigania w jednym państwie członkowskim UE. Z uwagi więc na to, że konsekwencją konsultacji może być przejęcie lub przekazanie ścigania karnego, należało przewidzieć mechanizm uzyskiwania informacji o toczącym się postępowaniu karnym co do tego samego czynu tej samej osoby oraz konsultacji w rozdziale 63 k.p.k. Obecne przepisy rozdziału 63 k.p.k. dotyczą samej procedury przejęcia i przekazania ścigania, nie przewidując jednak mechanizmu poprzedzającego  ten etap, a polegającego na nawiązaniu kontaktu bezpośrednio między organami sądowymi państw członkowskich UE.
Projektowany art. 592a k.p.k. stanowi wymóg wystąpienia do właściwego organu innego państwa członkowskiego UE, w wypadku powzięcia przypuszczenia, iż toczy się w nim postępowanie karne o ten sam czyn tej samej osoby. Precyzuje on także przesłanki wystąpienia do innego państwa (określone w art. 590 § 1 i art. 591 § 1 k.p.k. lub też inne niewymienione we wspomnianych przepisach, które nasuwają przypuszczenie o toczącym się postępowaniu za granicą). Przypuszczenie takie wynikać może z transgranicznego charakteru przestępstwa, zeznań świadków czy wyjaśnień podejrzanego lub oskarżonego.
Decyzja ramowa 2009/948/WSiSW określa zasady współpracy zarówno w zakresie wystąpienia do innego państwa członkowskiego UE, jak również przewiduje procedurę związaną z udzieleniem odpowiedzi na wystąpienie właściwego organu innego państwa członkowskiego UE w celu ustalenia, czy toczy się w nim postępowanie karne o ten sam czyn tej samej osoby (art. 6).
Obowiązek udzielenia odpowiedzi na wystąpienie dotyczy właściwego sądu lub prokuratora prowadzącego postępowanie karne. W wypadku stwierdzenia braku właściwości, organ, do którego skierowano wystąpienie, powinien je przekazać według właściwości, informując o tym organ występujący. Natomiast projektowany art. 592c k.p.k. określa mechanizm konsultacji między polskim sądem lub prokuratorem a właściwym organem państwa członkowskiego UE.
Projektem zajmie się Sejm na posiedzeniu 24-26 lipca.