Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru administracyjnego nad sądami. Od 28 marca, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych  nadzór wewnętrzny przejmą prezesi sądów apelacyjnych. Będą oni mieli za zadanie koordynować działalność prezesów sądów działających na obszarze apelacji, aby ich działania nie krzyżowały się lecz uzupełniały. Rozporządzenie ma określać ramy nadzoru, tak aby nie obciążały one i nie przeszkadzały w bieżącej pracy sądów.

Plany nadzorcze będą sporządzane w ostatnim kwartale roku poprzedniego, a nie jak obecnie na początku roku. Plany te prezesi sądów apelacyjnych będą przedstawiać ministrowi sprawiedliwości.

Przed przystąpieniem do wizytacji należy zawiadomić prezesa wizytowanego sądu i przedstawić mu zakres kontroli, a także termin i określić rodzaj dokumentów, do których wizytator będzie miał wgląd. Protokół z wizytacji przedstawia się kontrolowanemu prezesowi. Sędziowie i referendarze mogą zgłosić na piśmie swoje zastrzeżenia i uwagi. Do tych uwag musi odnieść się wizytator.

Po wizytacji odbywać się będzie w sądzie narada omawiająca jej wyniki. Odpis protokołu wizytacji przedstawia się kolegium sądu. Odpis protokołu z wizytacji przeprowadzonej przez prezesa sądu okręgowego  będzie przedstawiany prezesowi sądu apelacyjnego. Proponuje się, a by przepisy dotyczące wizytacji stosować także do lustracji sądów.

Nadzór zewnętrzny będzie sprawował minister sprawiedliwości poprzez analizę statystyk sądowych oraz informacje przekazywane mu przez prezesów sądów apelacyjnych.