Zmiany dotyczą przede wszystkim formy i treści skargi indywidualnej.

Zgodnie z treścią zmienionego Zarządzenia praktycznego będącego swoistym załącznikiem do Regulaminu skarżący musi przedstawić okoliczności sprawy, swoje zarzuty oraz wyjaśnienia co do spełnienia wymogów dopuszczalności w miejscu na to przewidzianym w formularzu skargi. Informacje te powinny być wystarczające dla umożliwienia Trybunałowi ustalenia charakteru i zakresu skargi. Niedopuszczalne jest poprzestanie na samym tylko dołączeniu do formularza skargi oświadczenia o stanie faktycznym, zarzutach i spełnieniu wymogów.

Podanie tych informacji w formularzu skargi ma za zadanie pomóc Trybunałowi w szybkiej ocenie i przydziale wpływających spraw. Dodatkowe wyjaśnienia mogą zostać załączone, w razie potrzeby, w osobnym dokumencie, liczącym maksymalnie 20 stron: wyjaśnienia takie mogą jednak jedynie rozwijać, lecz nie mogą zastępować oświadczeń co do faktów, zarzutów i spełnienia wymogów dopuszczalności, które to oświadczenia muszą być zawarte w samym formularzu skargi.

Zmieniony Regulamin i Zarządzenie praktyczne uściślają również, że osoba prawna (w tym spółka, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie), która występuje do Trybunału ze skargą, powinna działać poprzez przedstawiciela tej osoby prawnej, wskazanego w odpowiedniej części formularza skargi, zawierającej dane kontaktowe i wyjaśnienie odnośnie funkcji i powiązania przedstawiciela z tą osobą prawną. Wraz z formularzem skargi konieczne jest przedłożenie dowodu uprawnienia przedstawiciela do działania w imieniu osoby prawnej, np. wyciągu z rejestru handlowego lub protokołu posiedzenia organu zarządzającego.

W swoim Zarządzeniu Trybunał podkreśla także konieczność odróżnienia przedstawiciela osoby prawnej od prawnika umocowanego do działania przed Trybunałem jako przedstawiciel prawny. Może bowiem zdarzyć się, że przedstawiciel osoby prawnej jest również prawnikiem lub specjalistą ds. prawnych i ma dodatkowo zdolność do działania w charakterze przedstawiciela prawnego. Obie części formularza skargi dotyczące reprezentacji muszą być mimo to wypełnione, a wymagany dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej musi być załączony do formularza skargi.

Trybunał przypomina w swoim Zarządzeniu, że skarżący nie musi posiadać reprezentacji prawnej na wstępnym etapie postępowania, zaznacza jednak tak w Regulaminie jak i w Zarządzeniu, że jeżeli skarżący ustanawia prawnika, niezbędne jest wypełnienie części formularza skargi dotyczącej umocowania. a skarżący oraz jego przedstawiciel muszą podpisać część formularza skargi dotyczącą umocowania. Odrębne pełnomocnictwo jest niedopuszczalne na tym etapie, ponieważ Trybunał wymaga, aby wszystkie istotne informacje były zawarte w formularzu skargi. Jeżeli okaże się, że nie jest możliwe uzyskanie podpisu skarżącego w części skargi dotyczącej umocowania z powodu niemożliwych do pokonania trudności praktycznych, powinno to być wyjaśnione i wykazane Trybunałowi. Wymóg wniesienia skargi jak najszybciej w terminie sześciomiesięcznym nie będzie uznany za wystarczające usprawiedliwienie.

Jeżeli skarżący nie ma możliwości przedłożenia kopii któregokolwiek ze stosownych dokumentów czy to dotyczących zaskarżonych orzeczeń lub środków, czy potwierdzających spełnienie warunku wyczerpania krajowych środków odwoławczych oraz dochowania terminu przewidzianego w art. 35 ust. 1 Konwencji czy też zawierających informacje dotyczące innego międzynarodowego postępowania, musi wyjaśnić to w odpowiedni sposób. W myśl tego wymogu Trybunał nie uzna za wystarczające poprzestanie na stwierdzeniu, że skarżący napotkał trudności (w uzyskaniu dokumentów), jeżeli można rozsądnie oczekiwać poparcia wyjaśnienia stosownymi dowodami, takimi jak dowód ubóstwa, odmowa udostępnienia orzeczenia ze strony organu lub w inny sposób wykazującymi niezdolność skarżącego do uzyskania dostępu do dokumentu. W przypadku braku wyjaśnienia lub gdy jest ono niewystarczające, skarga nie będzie przydzielona do składu orzekającego.

Ostatnia zmiana wprowadzona przez Trybunał dotyczy przekazywania dokumentów w drodze elektronicznej. Zgodnie z Zarządzeniem, jeżeli dokumenty przekazywane są drogą elektroniczną, muszą one być przekazywane w formacie przez niego wymaganym; muszą one być również uporządkowane i ponumerowane zgodnie z listą dokumentów w formularzu zgłoszeniowym.

Czytaj też:

M.A. Nowicki podsumowuje 2015 rok w orzecznictwie strasburskim>>

Ekspert: orzecznictwo strasburskie? To po prostu trzeba znać!>>