Rada Ministrów przyjęła 29 wrzesnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, nowe regulacje są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa:
- dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI),
- dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V).
Projekt nowej regulacji przewiduje zapewnienie zgodności przepisów krajowych z dyrektywą 2011/61/UE przez:
- uznanie za alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, a w konsekwencji za zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza takimi funduszami, dodatkowo uznanie za AFI spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów, a w konsekwencji za ZAFI jednego z komplementariuszy tych spółek będącego osobą prawną, a ponadto uznanie za ZAFI spółki kapitałowej, która pozyskuje kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów;
- wyraźne wskazanie formy prawnej przewidzianej do prowadzenia działalności pozyskiwania kapitału od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów (fundusze inwestycyjne, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, spółki kapitałowe, w tym spółki europejskie);
- wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego), z jednoczesną możliwością wykonywania działalności przez ZAFI, spełniające warunki przewidziane dyrektywą (niska wartość aktywów zarządzanych funduszy), wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI wykonujących działalność bez zezwolenia (wyłączeniem tym nie będą objęte ZAFI będące towarzystwami funduszy inwestycyjnych).
W związku z implementacją dyrektywy UCITS V nastąpi w odniesieniu do otwartych funduszy inwestycyjnych:
- dookreślenie zadań oraz obowiązków depozytariuszy, w tym zadań polegających na przechowywaniu aktywów UCITS i zadań o charakterze nadzorczym oraz zwiększenie odpowiedzialności depozytariusza w przypadku utraty instrumentów finansowych;
- wprowadzenie wymogu wdrożenia przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych polityki wynagrodzeń w stosunku do pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych;
- rewizja sankcji i środków administracyjnych.

  Prawo rynku kapitałowego. Komentarz>>>


Korzyści z wprowadzonych zmian
Dzięki wprowadzeniu ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) możliwe będzie monitorowanie i nadzorowanie ryzyka systemowego, jakie mogą generować te podmioty dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników rynku finansowego.
Przewidziany projektem paszport dla ZAFI umożliwi tym podmiotom zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich oraz oferowanie praw uczestnictwa krajowych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w innych państwach członkowskich.
Z kolei wzmocnienie wymogów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności depozytariuszy powinno wpłynąć na bezpieczeństwo aktywów zarządzanych funduszy, a zarazem bezpieczeństwo środków powierzonych w zarządzanie tym instytucjom.
Wprowadzenie konieczności opracowania przez zarządzających funduszami polityki wynagrodzeń powinno ograniczyć skłonność do ryzyka zarządzających funduszami, co wpłynie na ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze.
Natomiast zwiększenie poziomu maksymalnych sankcji administracyjnych powinno w sposób prewencyjny przeciwdziałać naruszaniu prawa przez zarządzających funduszami.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.