Skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości:

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego,

Posiedzenie inauguracyjne Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności,Członkowie Komisji:

 1. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
 2. dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego;
 3. Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego;
 4. prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS;
 5. prof. dr hab. Piotr Machnikowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego UWr;
 6. prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 7. prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 8. prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;
 9. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego SGH;
 10. Barbara Krystyna Trębska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
 11. prof. dr hab. Karol Weitz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego UW, sędzia Sądu Najwyższego;
 12. prof. dr hab. Feliks Zedler, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 13. prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu w Osnabrück,

Sekretarz Komisji: Robert Zegadło, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego został powołany z dniem 1 marca 2015 r. do dnia 1 marca 2019 r.
Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji zostali powołani z dniem 15 marca 2015 r. na okres kadencji do dnia 1 marca 2019 r.

ID produktu: 40159018 Rok wydania: 2015
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>