Resort jednak twierdzi, że nieznaczne utrudnienie dla rejentów przełoży się na sprawniejszą pracę administracji sądowej.
Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", spór dotyczy par. 4 ust. 2 projektowanego rozporządzenia, który stanowi, że oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej notariusz przekazuje w terminie siedmiu dni od jej dokonania do sądu rejonowego, na rzecz którego dokonano wpłaty. Sęk w tym, że rejenci muszą dołączyć wykaz, a w nim wskazać między innymi datę pobrania kwoty i złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej.
A jak wskazuje Krajowa Rada Notarialna, określanie przez notariusza, kiedy pobrano opłatę, to niepotrzebna mitręga. Zwłaszcza że już z art. 92 par. 4 ustawy – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) wynika, że data pobrania opłaty i złożenia wniosku o wpis powinny być tożsame, a zarazem zgodne z datą dokonania czynności notarialnej. Ministerstwo przyznaje, że to trafny argument, lecz pozostaje nieugięte. Więcej>>>