Notariusz sporządzając akt dokumentujący nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie przez niego udziałów i akcji w spółce handlowej, będzie podawał dodatkowo obywatelstwo osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej - określenie lub jej oświadczenie, czy podmiot ten jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz, w trakcie dokonywania tej czynności, będzie musiał odebrać od cudzoziemca oświadczanie, czy w skład spadku wchodzi własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na obszarze Polski względnie, udziały, akcje w spółce handlowej, której przysługują takie prawa do nieruchomości w Polsce, i zamieścić je w protokole dziedziczenia.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Poświadczenie podpisu

Na poświadczanym dokumencie, który obejmuje nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, notariusz oprócz imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania poda również jej obywatelstwo, a w przypadku poświadczenia podpisów składanych przez osoby reprezentujące osobę prawną - ich oświadczenie co do posiadanego przez reprezentowany przez nich podmiot statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Notariusz ma obecnie obowiązek zawiadomić ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przez przesłanie mu, w ciągu 7 dni, wypisu aktu notarialnego lub innego wskazanego w ustawie dokumentu, o fakcie sporządzenia przedmiotowej umowy, poświadczenia podpisu na dokumencie, sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego aktu poświadczenia spadkowego, jeżeli spadkobiercą był cudzoziemiec, a w skład spadku wchodziła nieruchomość lub udziały albo akcje w spółce, której takie prawo w Polsce przysługuje. Za niewykonanie tego obowiązku notariusz będzie ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną.

Do 5 lat wydłużony został okres przedawnienia czynów, które mogą być podstawą wszczęcia względem notariusza i zastępcy notarialnego postępowania dyscyplinarnego.

Opracowanie: Marek Sondej