Do notariusza zwróciła się osoba powracająca z zagranicy o poświadczenie podpisu widniejącym na dokumencie sporządzonym w języku obcym. Notariusz dopatrzył się w przedstawionym akcie nieprawidłowości, a w szczególności naruszenia prawa i niewłaściwych sformułowań w języku polskim. Odmówił więc czynności poświadczenia podpisu pod dokumentem.
Zainteresowana Iwona P. skierowała sprawę do sądu. Sąd rozważył sprawę i wolał swoimi wątpliwościami podzielić się z SN zadając pytanie: Czy notariusz przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu pod oświadczeniem sporządzonym w języku obcym ma obowiązek badania zgodności z prawem treści złożonego oświadczenia?

W uzasadnieniu sąd pytający stwierdził, że z przepisów ustawy o notariacie nie wynika wprost, że taki obowiązek notariusza istnieje. Art. 96 prawa o notariacie stwierdza, że obowiązkiem notariuszy jest poświadczanie podpisów własnoręcznych. Jednak w kolejnych przepisach mówi się tylko, że notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Sąd pytający powołał się przy tym na inne wyroki Sądu Najwyższego, m.in. na wyrok SN z 10 listopada 2006 w sprawie złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (I CSK 228/06). SN stwierdził wówczas, że notariusz poświadcza jedynie własnoręczność podpisu położonego w jego obecności przez oznaczoną osobę. Notariusz przy tego rodzaju poświadczeniu nie ma obowiązku zapoznawania się z treścią oświadczenia, jakie zawarte zostało w piśmie. Nie można zatem uznać, że złożone w ten sposób oświadczenie woli zostaje złożone przed notariuszem, jak tego wymaga art.1018 § 3 zdanie pierwsze k.c.  

Dlatego SN podjął uchwałę, mówiąca o tym, że notariusz przy dokonywaniu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie nie ma obowiązku badania zgodności z prawem tego dokumentu

Sygn. akt III CZP 82/10