W konsekwencji nowelizacji, w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator oraz sędzia będzie otrzymywał 80% wynagrodzenia.

W pewnych sytuacjach sędzia i prokurator nadal będzie pobierał 100 procent wynagrodzenia. Nastąpi to w przypadku jeżeli nieobecność sędziego lub prokuratora w pracy nastąpiła z powodu:

1) wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,

2) choroby przypadającej w okresie ciąży,

3) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności sędziego lub prokuratora,

4) choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego lub prokuratora, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,

5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl,