Pełniący obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuck w piśmie do Wojciecha Szaramy, przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu przypomina, że postanowieniem z 5 maja 2009 r. (sygn. akt S 2/09) Trybunał orzekł, iż należy przedstawić Sejmowi uwagi dotyczące niezbędności nowelizacji art. 42 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny. Trybunał w uzasadnieniu stwierdził, ten przepis nakazuje stosowanie obligatoryjnego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (wszelkich albo określonego rodzaju) wobec wszystkich uczestników ruchu, którzy dopuścili się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Taka treść normy oznacza więc, że zakres podmiotowy obligatoryjnego środka karnego obejmuje również sprawców występku z art. 178a § 2 k.k. Wobec sprawców tego występku sądy orzekają w praktyce ponadto zakaz jazdy pojazdem niemechanicznym z art. 42 § 1 k.k. W efekcie w gorszej sytuacji prawnej są sprawcy występku z art. 178a § 2 k.k. - czynu o mniejszej szkodliwości społecznej porównaniu do sprawcy występku z 2 art. 178a § 1 k.k. - czynu o większej szkodliwości społecznej. W związku z tym Trybunał zasygnalizował Sejmowi potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany obowiązującego stanu prawnego, w którym nietrzeźwi kierowcy pojazdów niemechanicznych poddawani są obligatoryjnie surowszym środkom karnym niż nietrzeźwi kierowcy pojazdów mechanicznych.

W związku z tym zastępca  Rzecznika Praw Obywatelskich pyta Sejm, czy zostały podjęte stosowne działania mające na celu odpowiednią zmianę przepisów w kierunku zaproponowanym przez Trybunał Konstytucyjny.