Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, usługi medyczne, określone jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, korzystają ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie to powoduje, że podmioty świadczące te usługi nie mają prawa do odliczania VAT od nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami. W interpelacji poselskiej (nr 16915) zadano pytanie, dlaczego Minister Finansów nie zamierza wprowadzić 0% stawki podatku VAT na usługi zdrowotne, która uprawniałaby do odliczania VAT.
W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że stosowanie zwolnienia od podatku VAT do usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej jest zgodne z przepisami wspólnotowymi. Przepisy dyrektywy 2006/112/WE uniemożliwiają państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. Jak wynika z art. 132 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają opiekę szpitalną i medyczną oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze. Państwa członkowskie mogą jedynie opodatkować usługi w zakresie opieki medycznej i szpitalnej stawką obniżoną, pod warunkiem, że usługi tego rodzaju nie są objęte zwolnieniem od podatku, na podstawie m.in. art. 132 ust. 1 lit. b) dyrektywy.
Stosowanie przez państwa członkowskie zwolnień od podatku dla czynności wymienionych w art. 132 dyrektywy jest obligatoryjne, co oznacza, że w przypadku spełnienia wskazanych w tym przepisie przesłanek, państwa członkowskie muszą stosować zwolnienie dla określonych czynności. Oznacza to, że objęcie usług zdrowotnych stawką podatku w wysokości 0% byłoby niezgodne z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady.

Źródło: Gazeta Podatkowa 20.09.2010.