Dzisiaj, 1 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

Celem rozporządzenia jest przeciwdziałanie wadliwym praktykom polegającym na obarczaniu obowiązkami nadzorczymi sędziów, którym takich zadań nie powierzono. Dotyczy to zwłaszcza informacji o toku postępowania w indywidualnych sprawach. Przepisy zakładają, że czynności nadzoru będą planowe i skoordynowane. Plany nadzorcze będą odrębne dla poszczególnych sądów, przy uwzględnieniu ogólnych kierunków nadzoru ustalanych przez ministra oraz przez prezesa sądu apelacyjnego. Plany nadzorcze powinny wskazywać terminy i zakres czynności nadzorczych. Odstąpiono od modelu przedstawiania planów na początku roku. Będą one sporządzane w ostatnim kwartale roku na rok następny.
Natomiast tryb przeprowadzania wizytacji przewiduje poinformowanie sądu o dacie i zakresie tej wizytacji. Odpis protokołu przedstawia się prezesowi wizytowanego sądu lun wydziału. Do protokołu sędziowie i referendarze mogą zgłaszać uwagi na piśmie, a sędzia wizytator musi odpowiedzieć na zgłoszone zastrzeżenia i wnioski.

Podstawa: Dziennik Ustaw z 17 stycznia 2013 poz. 69