Rada Ministrów przyjęła 17 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Według projektu, od 2016 r. na finansowanie potrzeb obronnych Polski będzie przeznaczane corocznie z budżetu państwa nie mniej niż 2 proc. PKB z roku poprzedniego. Ocenia się, że w 2016 r. zapewni to dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Obecnie w ustawie budżetowej na wydatki obronne przeznacza się nie mniej niż 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego.

Jak podkreślano po posiedzeniu rzadu, rozwiązanie to stanowi wypełnienie deklaracji ogłoszonej przez prezydenta i zobowiązania złożonego przez premier Ewę Kopacz w exposé o zwiększaniu wydatków na obronność. Chodzi o to, aby w kolejnych latach więcej środków przeznaczać na nowoczesne wyposażenie wojska. Przyjęcie takiego zapisu wynika także z uwzględnienia ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w Newport w 2014 r.

Projekt przewiduje:
- zmianę cyklu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP z okresu 2-letniego na 4-letni i okresu planistycznego z 6-letniego na 10-letni, co oznacza dostosowanie polskich regulacji do zasad planowania obronnego w NATO;
- dodatkowymi przychodami Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych będą: odszkodowania lub kary umowne otrzymane przez jednostki wojskowe w wyniku nieprawidłowej realizacji umów dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz badań naukowych i prac rozwojowych, zwroty wydatków za udzielone wsparcie obcym wojskom oraz darowizny, spadki i zapisy;
- uregulowanie katalogu dotacji dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) przez uwzględnienie m.in. możliwości przejściowego finansowania z budżetu państwa zadań Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w dziedzinie bezpieczeństwa (jest to niezbędne do zapewniania skutecznej realizacji zadań przez ZIOTP);
- doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania specjalistycznych usług wojskowych przez jednostki wojskowe, a w praktyce odejście od zasady, że musi istnieć ścisły związek między charakterem usługi świadczonej przez jednostkę a planem jej szkolenia (oznacza to, że jednostki wojskowe będą mogły funkcjonować bardziej elastycznie, tj. świadczyć usługi cywilom poza szkoleniem, czyli np. zbudować most, oczyścić teren po powodzi – jeśli wymaga tego interes publiczny lub interes Sił Zbrojnych RP); przedstawiono także zasady odpłatności za świadczone usługi;
- wprowadzenie możliwości udzielania zaliczek na poczet zamówień publicznych udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych (oznacza to stworzenie istotnego narzędzia umożliwiającego efektywną realizację zamówień mających priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa).