Jak przypomina MSW, wcześniej Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przedstawił stanowisko w sprawie wprowadzenia nowego dowodu osobistego.
W marcu br. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji rekomendował m.in.: „przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych do czasu:
- przeprowadzenia testów, które będą mogły potwierdzić pełną integrację rejestrów państwowych;
- opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, na podstawie której będzie możliwe precyzyjne określenie niezbędnych funkcjonalności elektronicznego dowodu osobistego, w tym także rozstrzygnięcie celowości wprowadzania kolejnej metody uwierzytelniania – podpisu osobistego;
- nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która będzie uwzględniała wymagania wynikające z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelniania, a także będzie zgodna ze znowelizowaną dyrektywą 1999/93/WE ws. wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych”.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że mając na uwadze stanowisko Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zdecydowało również o podjęciu prac nad zmianą ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zmiana w ustawie ma dotyczyć rezygnacji z warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
Decyzja o podjęciu prac nad zmianą ustawy o dowodach osobistych powoduje, że dalsze prowadzenie przetargu wiązałoby się z nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych.
Należy podkreślić - napisano w komunikacie - że przedmiotem postępowania przetargowego było m.in. wytworzenie i dostawa blankietów dowodu osobistego wyposażonego w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem middleware zapewniającym komunikację z mikroprocesorem.
Ze względu na nowe okoliczności, ministerstwo podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W poniedziałek 16 kwietnia br. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawiadomiło Centrum Projektów Informatycznych o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę niespersonalizowanych blankietów dowodów osobistych wyposażonych w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem middleware zapewniającym komunikację z mikroprocesorem i wykonanie projektu technicznego dowodu osobistego”.