Projekt rozporządzenia nie ma związku z aktualną sytuacją imigracyjną w Europie, ale jest wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o Straży Granicznej.

Prace nad ustawą o zmianie ustawy Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw trwały od ubiegłego roku. W lipcu ustawa została przyjęta przez Sejm, a 27 sierpnia br. podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada się, że nowelizacja wejdzie w życie w październiku tego roku. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej jest realizacją zapisów nowelizacji ustawy o Straży Granicznej.

Projekt rozporządzenia, który został przekazany do konsultacji, określa m.in. sposób organizacji współdziałania Straży Granicznej z wojskiem, wymiany informacji, czy wsparcia logistycznego.

Jak informuje MSW, rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy o Straży Granicznej i projekcie rozporządzenia są odwzorowaniem zapisów art. 18 ustawy o Policji, który analogicznie zakłada możliwość współdziałania policjantów i np. żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

MSW podkreśla, że dzisiejsza publikacja projektu rozporządzenia wynika z zapisów nowelizacji ustawy o Straży Granicznej i terminów w niej określonych. Projekt rozporządzenia nie ma związku z aktualną sytuacją imigracyjną w Europie.

Projekt rozporządzenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MSW pod adresem:

http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2015/23685,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uzycia-sil-Strazy-Granicznej-ora.html