Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości lustrację przeprowadzą sędziowie wizytatorzy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Termin zakończenia lustracji prezesa SO Ryszarda Milewskiego został wyznaczony na 20 września 2012 r.
Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, lustracji będzie podlegać działalność nadzorcza prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nad działalnością administracyjną sądów rejonowych działających w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w zakresie wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w szczególności postępowań karnych wykonawczych prowadzonych w sprawach Marcina P. w sądach rejonowych działających na obszarze okręgu gdańskiego.

Błędne informacje dla ministra

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszard Milewski wprowadzał ministra sprawiedliwosci w błąd i to jeszcze w obecności kilkunastu sędziów - mówi dla "Wprost" jeden z dyrektorów w ministerstwie sprawiedliwości.
- Prezes Ryszard Milewski już po wybuchu afery zachowywał się w sposób zaskakujący - pisze o sprawie tygodnik "Wprost". Już 18 sierpnia prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku miał mieć informację od wizytatora, że jedna ze spraw Marcina P. "może nie być czysta". Jednak dwa dni później na spotkaniu z ministrem sprawiedliwości poinformował go, że nie widzi żadnych podstaw do podjęcia działań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy zasądzali wyroki w zawieszeniu w sprawie założyciela Amber Gold. Jednak zmienił zdanie, gdy minister wystąpił o informacje uzupełniających dotyczących sprawy Marcina P.

Prezes Milewski powiedział w TVP, że przeprowadzał nadzór rzetelnie i solidnie, co skończyło się trzema wnioskami dyscyplinarnymi: wobec dwóch kuratorów i jednego sędziego.

Sprawdzić sprawność i terminowość
Jednocześnie MS przypomina, że minister wystąpił 4 września 2012 r. do prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z prośbą o przedstawienie do dnia 7 września b.r. dodatkowych informacji uzupełniających dotyczących m.in.:
- sprawności i terminowości czynności podejmowanych na etapie postępowania wykonawczego wobec Marcina P., prowadzonego w jednej ze spraw,
- szczegółowego wyjaśnienia okoliczności dotyczących przekazania przez jeden z sądów rejonowych do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego karty rejestracyjnej karnej, co mogło mieć wpływ na możliwość obligatoryjnego zarządzenia wobec Marcina P. wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
- wyjaśnienia okoliczności związanych z weryfikacją informacji przedstawianych Sądowi Okręgowemu w Słupsku przez kuratora sądowego;
- pogłębienia materiału badawczego przez sędziego wizytatora poprzez objęcie lustracją większej liczby spraw określonej kategorii i uzupełnienie sprawozdania, celem uzyskania kompletnej i wiarygodnej oceny funkcjonowania jednego z zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Źródło: MS, Radio TOK FM, "Wprost"