Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, do egzaminu notarialnego przystąpiło 426 osób, spośród których około 180 stanowili aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r.  W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, podobnie jak w roku 2013 r., egzamin notarialny nie obejmował części testowej.
Z informacji resortu wynika, że do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnej oraz 1 pracownik naukowy, naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.
W pierwszym dniu egzaminu, 4 września 2014 r. zdający – na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego – rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego oraz opinii prawnej, natomiast w dniu 5 września 2014 r. – zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego.
W tym roku po raz czwarty zdający mieli możliwość wyboru sposobu zdawania egzaminu odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Prawie wszyscy zdający (z wyjątkiem 3 osób) złożyli oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Do egzaminu przystąpiła jedna osoba niepełnosprawna, dla której czas trwania egzaminu notarialnego został wydłużony w każdym dniu o połowę.
- Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami – czytamy w komunikacie MS.
Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive'ów z aplikacją do zdawania egzaminów prawniczych. Zawarta na pendrive'ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne.
Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.
Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego we wszystkich komisjach przeprowadzających egzamin spodziewane jest w I połowie października br.
MS przypomina przy okazji, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną, osobom, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego. Osoby te mają również możliwość, po zdanym egzaminie notarialnym, złożenia wniosku o powołanie na stanowisko notariusza.