Projekt przygotował resort finansów. Ustawa ma powołać do życia nowy organ nadzorujący cały system finansowy - Radę ds. Ryzyka Systemowego.
Do zadań Rady należeć ma identyfikowanie, monitorowanie i ograniczanie ryzyka systemowego, co pozytywnie wpłynąć ma na wzrost gospodarczy. W sytuacji, gdy Rada dostrzeże, że jakieś działania zagrażają stabilności systemu finansowego będzie mogła wydawać ostrzeżenia oraz zalecenia, w których wskaże sposoby zapobiegania zwiększaniu ryzyka. Zalecenia nie będą prawnie wiążące, jednak podmiot, który je otrzyma, zobligowany będzie do informowania Rady o podjętych działaniach.
Rada składać ma się z siedmiu członków. Jej przewodniczącym ma być Prezes NBP a zastępcami: minister finansów oraz członek zarządu NBP. W skład organu wchodzić mają także: przewodniczący KNF, prezes zarządu BFG oraz po jednym przedstawicielu wybranym przez premiera i ministra finansów. W posiedzeniach rady uczestniczyć ma również prezes GUS.
Tymczasem resort gospodarki zgłosił uwagi, co do składu Rady. W opinii do projektu podkreśla, że wiceprzewodniczącym nowego organu powinien zostać minister gospodarki, ponieważ to jemu podlegają sprawy kształtowania działalności gospodarczej, na które bardzo istotny wpływ ma polityka kredytowa i jej uwarunkowania makroekonomiczne. Według MG głębszego zastanowienia wymaga natomiast członkostwo w Radzie prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który - jak podkreśla resort - nie jest ani państwową osobą prawną, ani jednostką sektora finansów publicznych.

(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170282/170290/170294/dokument81639.pdf?lastUpdateDay=19.12.13&lastUpdateHour=16%3A44&userLogged=false&date=czwartek%2C+19+grudzie%C5%84+2013)