W Polsce przed deregulacjami mieliśmy 380 zawodów reglamentowanych. Pierwsza transza obejmowała 50 zawodów, w tym zawody prawnicze. Druga transza, nad którą debatuje Sejm - "uwalnia"  91 zawodów. We wtorek Rada Ministrów podjęła decyzję o otwarciu 101 zawodów. Razem to są 242 zawody. Jeżeli od 380 odejmiemy tę wielkość, to mamy jeszcze do otwarcia 138 zawodów. Byliśmy do tej pory krajem przodującym w Unii Europejskiej co do ilości zawodów regulowanych. W Niemczech w tym samym okresie było tych zawodów około 152. A więc, jak podsumowuje poseł Ryszard Zbrzyzny - już dzisiaj, po trzeciej transzy, którą Rada Ministrów zapowiedziała i przyjęła na swoim ostatnim posiedzeniu, będziemy lepsi od Niemców, którzy są przodujący, jeżeli chodzi o liberalizację rynku zawodów.
Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego problem deregulacji i dereglamentacji 380 zawodów, musimy patrzeć przez pryzmat działań w kontekście europejskim.
- Chcemy dążyć do tego, aby jedna z podstawowych zasad, jaką jest swobodny przepływ ludzi i kapitału, mogła wpływać w sposób jak najbardziej rozwojowy na to, co się w Polsce i Europie dzieje - mówił min. Chmielewski.
Dodał także, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaangażowane jest w długofalowe działania w zakresie deregulacji dostępu do zawodów. A najważniejszym zadaniem ministerstwa jest udział wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w prowadzonych na forum Unii Europejskiej pracach dotyczących regulacji zawodów, w ramach współpracy z Komisją Europejską. Komunikat z 2 października 2013 r., zaleca bowiem przeprowadzenie przez państwa członkowskie wzajemnej oceny regulacji zawodów. Etapem pierwszym, jest dokonanie szczegółowego przeglądu regulacji w zakresie dostępu do zawodów, w szczególności chodzi o ich zasadność i proporcjonalność. W tej pierwszej transzy przeglądowi zostaną poddane te sektory gospodarki, w których modernizacja regulacji mogłaby w znaczącym stopniu przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Przykładowo są to usługi dla biznesu, budownictwo, obrót nieruchomościami, produkcja, handel hurtowy i detaliczny oraz transport.
Drugim etapem długofalowych działań deregulacyjnych, jest uruchomiony w październiku 2013 r. system sondażowych konsultacji on-line, które mają przy pomocy aktywności obywateli umożliwić identyfikację utrudnień w dostępie do zawodów. Obecnie w ministerstwie rozpoczyna się robocza analiza pozyskanych w ankiecie ponad 600 sygnałów, opinii. - Ilu zawodów będzie dotyczyła czwarta transza - tego dzisiaj jeszcze nie wiemy - poinformował minister.  Trzecim etapem działania jest analiza naszych dotychczasowych prac - dodał.
 

Źródło: obrady plenarne Sejmu z 12 marca 2014 r.