Lech Wałęsa w marcu 2007 r. złożył wniosek do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku o udostępnienie dotyczących go dokumentów. Dyrektor Oddziału IPN odmówił jednak, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, udostępnienia wnioskodawcy dokumentów.
Lech Wałęsa złożył odwołanie od decyzji Dyrektora Oddziału IPN do Prezesa IPN. Prezes postanowieniem z 24 września 2009 r. zawiesił postępowanie odwoławcze od decyzji Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku. W związku z powyższym Lech Wałęsa złożył dnia 2 grudnia 2009 r. skargę na postanowienie Prezesa IPN.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok uchylający postanowienie Prezesa IPN o zawieszeniu postępowania oraz postanowienie o utrzymaniu w mocy tego postanowienia wydane na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wyrok sądu nie jest prawomocny. Stronom i uczestnikowi postępowania przysługuje prawo wniesienia od niego skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Po uprawomocnieniu się wyroku Prezes IPN zobowiązany będzie rozpatrzyć odwołanie wniesione przez Pana Lecha Wałęsę od decyzji Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku o odmowie udostępnienia mu dotyczących go dokumentów organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego.
Więcej >>>