Zgodnie z projektem koszt aplikacji rzecznikowskiej ma zostać obniżony o ok. 33 proc., a nabór na nią ma być prowadzony raz w roku (a nie, jak obecnie, raz na trzy lata). Doprecyzowaniu również ulegną także przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku odbycia aplikacji. Obecnie zgodnie z art. 21 ustawy o rzecznikach patentowych z tego obowiązku można zwolnić (w całości lub części) osobę, która wykaże, że „posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu rzecznika”.
Projekt przewiduje też rozszerzenie kompetencji rzeczników patentowych o możliwość reprezentowania stron w postępowaniach przed Sądem Najwyższym w sprawach własności przemysłowej. Jedn ak przy okazji wprowadzone mają byc zmiany, dzięki którym profesjonalnymi pełnomocnikami w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń, znaków towarowych będą mogli być również adwokaci lub radcy prawni.