Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał właśnie zarządzenie w sprawie konkursu oraz wyłonienia kandydata na to stanowisko. - W konkursie mogą wziąć udział sędziowie i prokuratorzy (również w stanie spoczynku) lub osoby z tytułem naukowym profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych. Opinie na temat kandydatów oraz ich ranking przedstawi Ministrowi specjalnie powołany do tego zespół - poinformował resort.

Czytaj: Sędzia Ryszard Sadlik p.o. dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury >>

Kto wyłoni kandydatów?

W skład zespołu do zaopiniowania kandydatów weszli: jako przewodniczący - dr hab. Mirosław Wyrzykowski (prof. UW, sędzia TK w stanie spoczynku), prof. dr hab. Janina Błachut (UJ, członkini Rady Programowej KSSiP), Jarosław Gwizdak (członek zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa), prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku), Ewa Leszczyńska-Furtak (sędzia SA w Warszawie), Andrzej Pogorzelski (prokurator PK), Małgorzata Szeroczyńska (prokurator PR w Żyrardowie, członkini Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym), Stefan Śnieżko (prokurator PK w stanie spoczynku), Igor Tuleya (sędzia SO w Warszawie), przedstawiciel Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zespół ma ustalić jednolite kryteria oceny kandydatów na dyrektora KSSiP, zgromadzić dokumentacje na ich temat, dokonać oceny formalnej oraz wysłuchać kandydatów. Następnie przedstawi ministrowi wyniki tej oceny w formie opinii oraz rankingu kandydatów. Decyzje podejmowane będą w drodze ustalenia stanowisk. W przypadku dużej różnicy zdań przewodniczący będzie mógł zarządzić głosowanie. Aby posiedzenie zespołu się odbyło, musi być obecna co najmniej połowa jego członków.

Umiejętność zarządzania i organizowania szkoleń

W zarządzeniu wskazano, że kandydat musi mieć:

  • co najmniej trzyletni staż w kierowaniu instytucją publiczną, uczelnią wyższą lub organizacją pozarządową w okresie piętnastu lat przed ogłoszeniem konkursu;
  • doświadczenie w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej w zakresie prawa lub doświadczenie związane z organizowaniem szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury;
  • znajomość języka angielskiego.

 

Ostatni dyrektor zrzekł się funkcji

Ostatni dyrektor KSSiP - sędzia Kamil Zaradkiewicz z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - zrzekł się tej funkcji w styczniu br.
Powodem rezygnacji był brak "możliwości współpracy z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem". Zasugerował to w piśmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Podkreślił m.in., że wobec realizowanych przez kierownictwo ministerstwa działań „polegających na niemającej podstawy prawnej i bezprecedensowej ingerencji w stosunki służbowe sędziów delegowanych do pracy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury realnie zagrożona stała się gwarantowana ustawowo autonomia Szkoły w zakresie decyzji kadrowych jej kierownictwa”.

Środowisko sędziowskie oceniało jednak, że to dobry ruch – z korzyścią dla Szkoły, jak i wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Kamil Zaradkiewicz do połowy 2016 r. był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, gdzie jego promotorem był ówczesny prezes Jerzy Stępień. Piastował potem funkcję dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.