Krajowa Rada Sądownictwa chce wprowadzenia dodatku orzeczniczego, który złagodzi problem niskich zarobków sędziów  Zgodnie z przygotowanym przez KRS projektem, dodatek miałby stanowić 100 proc. tzw. kwoty bazowej (od której liczy się zarobki sędziów to ok. 1400 zł), i przysługiwałby wszystkim sędziom orzekającym po równo, niezależnie od szczebla. W sądzie apelacyjnym nie jest to dużo, ale dla sędziego sądu rejonowego zarabiającego ok. 4 tys. zł byłaby to już znacząca kwota. Dodatek nie przysługiwałby sędziom za okres zawieszenia w czynnościach, delegowania do pełnienia funkcji administracyjnych (np. w Ministerstwie Sprawiedliwości), na urlopie, czy za czas dłuższej nieobecności w pracy. Ustawa, według projketu KRS,  miałaby wejść w życie 1 października 2008 r.

KRS podkreśla w uzasadnieniu projektu, że niezbędne jest nie tylko radykalne zwiększenie wynagrodzeń sędziowskich, ale też stworzenie mechanizmów prawnych zapewniających ich waloryzację proporcjonalnie do wzrostu zamożności społeczeństwa. Ma to być zmiana doraźna, do czasu wprowadzenia obiektywnych, przejrzystych mechanizmów kształtowania wynagrodzenia sędziów.

Proponowana przez Krajową Radę Sądownictwa zmiana w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych ma na celu doraźne rozwiązanie problemu nieadekwatności poziomu wynagrodzeń  sędziów sądów powszechnych do zakresu nakładanych na sądy i sędziów obowiązków oraz  związanego z nimi niezbędnego nakładu pracy i intelektualnego wysiłku, jak również godności sprawowanego urzędu - piszą sędziowie w uzasadnieniu. Według KRS zaistniały stan, w którym pogłębia się dysproporcja pomiędzy wysokością  wynagrodzeń sędziów a wynagrodzeń innych zawodów, w tym zawodów prawniczych skutkuje coraz  częstszymi decyzjami o zrzeczeniu się urzędu.
Z konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej wynika co do zasady wykluczenie  podejmowania przez sędziów dodatkowego zatrudnienia, zajęcia czy sposobu zarobkowania. Przepisy

Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie wypowiadała się w przedmiocie potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń sędziowskich. W dniu 13 marca 2008 roku Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie stosownych działań.  Ponownie wyraziła swoje stanowisko w sprawie wynagrodzeń sędziowskich w dniu 14 maja  2008 roku.  Według KRS, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r.  niezbędnym jest ukształtowanie nowego modelu dochodzenia do zawodu sędziego. Postulowany  model dochodzenia do zawodu sędziego, który byłby ukoronowaniem zawodów prawniczych wymaga  zagwarantowania sędziom odpowiedniego uposażenia, tak aby wybitni przedstawiciele innych  zawodów prawniczych zechcieli ubiegać się o stanowiska sędziów.  Zdaniem KRS „odpowiedniość” wynagrodzenia sędziego powinna wyrażać się w rozwiązaniach prawnych  podkreślających szacunek dla urzędu sędziego, stabilizację jego sprawowania i niezawisłość  sędziowską. Takie stanowisko wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 października  2000 r. sygn. P 8/00.

- Właściwy poziom wynagrodzeń sędziowskich jest nie tylko sprawą wewnętrzną Polski - npisali sędziowie w oświadczeniu. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z przyjętą 10 lipca 1998 r. Europejską Kartą  Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów jednoznacznie wskazuje, że wynagrodzenia sędziów są  istotnym elementem niezawisłości i bezstronności sędziego. Niezawisłość i bezstronność sędziego  to podstawowe gwarancje demokratycznego państwa prawa. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje  zatem do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej także o to, by chroniły poprzez swoje  działania prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów demokracji. 

KRS podkreśla, że  niezbędne jest nie tylko radykalne zwiększenie wynagrodzeń  sędziowskich, ale także stworzenie mechanizmów prawnych zapewniających ich waloryzację  proporcjonalnie do wzrostu zamożności całego społeczeństwa. Proponowana przez Radę zmiana ma  z tego względu oczywiście charakter doraźny do czasu wprowadzenia obiektywnych, przejrzystych  i konstytucyjnych mechanizmów kształtowania wynagrodzenia sędziów sadów powszechnych.  Według sędziów, jak najszybsze wprowadzenie proponowanych zmian stworzy możliwość rozpoczęcia procesu  systemowej reformy wynagrodzeń sędziowskich w pożądanym dla prawidłowego funkcjonowania  wymiaru sprawiedliwości kierunku.