Europejska Sieć Rad Sądownictwa 17 września 2018 roku zdecydowała o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. Za tą decyzją oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się. Decyzja była konsekwencją deklaracji z Lizbony z 1 czerwca 2018 r., kiedy to ENCJ oświadczyła, że "z rosnącym zaniepokojeniem śledzi reformę KRS". Organizacja podkreśliła, że warunkiem członkostwa w ENCJ jest niezależność organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa.

Czytaj: Unijna sieć zawiesza KRS w prawach członka>>

Teraz prezes ENCJ Kees Sterk napisał do szefa KRS, że zarząd tej instytucji rozważa, "czy powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu usunięcie KRS z członkostwa ENCJ". I skierował kilka pytań do Leszka Mazura.

  1. 1Czy prawdziwe jest twierdzenie, że listy sędziów wspierających w procedurze powoływania członków KRS zawierają 50 sędziów ściśle związanych z Ministrem Sprawiedliwości?
  2. Czy to prawda, że ​​członek KRS Nawacki został powołany bez wymaganej prawem liczby 25 podpisów sędziów?
  3. Czy to prawda, że ​​Minister Sprawiedliwości powiedział w parlamencie (Senacie), że zaproponował powołanie sędziów w KRS, którzy, jego zdaniem, byli gotowi współpracować przy reformie sądownictwa. Jeśli tak, to w jakim stopniu obecny skład KRS reprezentuje polskich sędziów?
  4. Czy to prawda, że ​​KRS w pełni popiera reformy rządu, zwłaszcza ustawę z 20 grudnia 2019 r.?
  5. Czy to prawda, że ​​KRS nigdy nie broniła sędziów, którzy byli krytyczni wobec reform rządu?
  6. Czy to prawda, że ​​KRS (publicznie) popiera postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy:
  • publicznie wypowiadali się przeciwko reformom rządu?
  • w swoich orzeczeniach występowali z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE?
  • kierowali się w swoich orzeczeniach rekomendacjami zawarte w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.?

 
Prezes ENCJ pisze, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 4, 5 i (częściowo) pytanie 6, organizacja chciałaby wiedzieć, w jaki sposób wsparcie dla opisanych w tych pytaniach działań wpisuje się w główne zadanie KRS-u jako członka ENCJ w zakresie obrony niezależności sądownictwa jako całości oraz niezawisłości poszczególnych sędziów.

Czytaj: Sieć rad sądowniczych: Ukrywanie list poparcia kolejnym dowodem na polityczne uzależnienie KRS>>

Natomiast w przypadku pozytywnej odpowiedzi na (część) pytania 6, w jaki sposób przekłada się to na inny z celów ENCJ, jakim jest działanie w ramach europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz z zasadami i wartościami, które za tym stoją?

Zarząd ENCJ zwrócił się o udzielenie przez KRS uzasadnionych odpowiedzi na zadane pytania w terminie do piątku, 13 marca 2020 r.