Jednym z zadań biura obsługi interesantów będzie udostępnianie protokołu z posiedzenia sądu (odtworzenie dźwięku i obrazu), jednakże nie będzie to możliwe w przypadku braku możliwości utworzenia czytelni w ramach biura – uważają członkowie KRS. W myśl projektowanego § 7b ust. 1 w skład biura obsługi interesantów wchodzi czytelnia tylko jeśli warunki techniczne sądu na to pozwalają. Pierwszy ze wskazanych przepisów wymaga połączenia biura obsługi interesantów z czytelnią, a mimo to projektodawca nie odnosi się do problemów lokalowych sądów uniemożliwiających taki sposób lokalizacji czytelni bez poczynienia stosownych inwestycji.

Niedoszacowanie kosztów
Rada zauważa ponadto, że nie doszacowano koszty wprowadzenia protokołu elektronicznego. Dlatego, że dokonana przy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego kalkulacja obejmowała jedynie sprzęt i inne wyposażenie związane z samym sporządzeniem zapisu, natomiast pominięto koszt realizacji czynności akcesoryjnych i zapewnienie w tym zakresie stosownego wyposażenia sprzętowego, oprogramowania i szkoleń. Związane jest to w szczególności z koniecznością modernizacji sprzętu komputerowego pozostającego w dyspozycji sędziów, sekretariatów i biur obsługi interesantów, przeprowadzenia stosownych szkoleń sędziów i urzędników sądowych, kosztów nowego oprogramowania czy dostosowania aktualnie będącego w dyspozycji sądów oraz zatrudnienia transkrybentów.
Nie uwzględniono także konieczności odsłuchań materiałów i spowolnionej pracy
całych sądów spowodowanej pracochłonnością przewidywanych przez kolejnych projektodawców rozwiązań. To z pewnością przedłuży ogólny czas postępowań cywilnych.

Pobieranie próbek mowy
Rada uważa również, że przeprowadzone testy systemów informatycznych do obsługi protokołu elektronicznego wymuszają konieczność dodatkowej czynności przed właściwym sporządzeniem protokołu elektronicznego. Systemy informatyczne wymagać będą pobierania próbek mowy lub głosu osób, których zeznania czy wystąpienia mają być elektronicznie protokołowane co pochłonie cały zysk czasowy w czasie prowadzenia rozprawy, jaki mógłby przynieść idealnie funkcjonujący system rozpoznawania mowy. Krajowa Rada Sądownictwa widzi konieczność przyspieszenia prac nad wprowadzenia programu do transkrypcji głosu na tekst.

Konieczny zapis pisemny
Projektowane zmiany nie rozwiązują problemów zapoznawania się z nagraniem
przebiegu rozpraw przez osoby, które nie posługują się sprawnie sprzętem
elektronicznym. W okresie przejściowym koniecznym jest prowadzenie równolegle
zapisu audiowizualnego (obrazu i dźwięku) oraz zapisu tradycyjnego w formie
pisemnego protokołu.