Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 w razie wytworzenia we własnym zakresie, uważa się koszt wytworzenia. W myśl natomiast art. 16g ust. 4 tej ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
W świetle powyższych przepisów stwierdzić więc należy, iż poniesione przez spółkę wydatki związane z wyburzeniem, zarówno, gdy wyburzany jest środek trwały, jak i gdy wyburzany jest budynek/budowla nie zaliczane do środków trwałych, należy traktować jako element wartości początkowej nowej inwestycji.
(sygn. IBPBI/2/423-911/11/SD)

Artykuł pochodzi z serwisu #remove_this_link

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 5 października 2011 r.