W Dzienniku Ustaw nr 23 pod poz. 122 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760) wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych przepisach regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Zgodnie z brzmieniem art. 25 ustawy o wyrobach budowlanych właściwy organ może w trakcie kontroli poddać kontrolowany wyrób badaniom kontrolnym w celu ustalenia, czy wyrób rzeczywiście posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. Badaniom kontrolnym mogą być poddawane wyroby budowlane zabezpieczone przed dalszym przekazywaniem na podstawie art. 22c zarówno u producenta, jak i importera lub sprzedawcy.
Rozszerzenie możliwości dokonywania badań kontrolnych wyrobów budowlanych wymagało nowego uregulowania, na drodze rozporządzenia, spraw związanych z pobieraniem i badaniem próbek kontrolnych.
Nowa regulacja zastąpiła dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387), utrzymując wszystkie dotychczasowe merytoryczne rozstrzygnięcia w zakresie:
- sposobu pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego,
- wzoru protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej,
- sposobu zabezpieczenia próbek,
- wzoru sprawozdania z badań,
- sposobu postępowania z pozostałościami po próbkach,
- sposobu ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty za badania kontrolne,
wprowadziła jednocześnie niezbędne uzupełnienia i zmiany, odnoszące się do zmienionych przepisów ustawowych.
W załączniku nr 1, we wzorze protokołu pobrania próbki/próbki kontrolnej, uwzględniono, że próbka może być pobrana od producenta, importera lub sprzedawcy kontrolowanego wyrobu budowlanego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury