Sąd Najwyższy 30 maja br. zbiera się na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym sędziów. W sprawozdaniu I prezes przewija się interesujący wątek konstytucyjny i międzynarodowy. 
W  orzecznictwie  Izby  Cywilnej  Sądu Najwyższego  coraz  bardziej  wyraźne  staje  się   występowanie  zjawiska  tzw. multicentryczności  prawa - czytamy w raporcie na 2016 r. Chodzi tutaj o przecinanie się  różnych płaszczyzn  regulacji prawa krajowego, międzynarodowego (zwłaszcza jeśli chodzi o system ochrony  praw  człowieka i obywatela)  i  europejskiego.  Tytułem  przykładu,  w  działalności  Izby  Cywilnej  SN  zaznaczyły się  dwie uchwały z  dnia  19 maja 2016 r., III CZP 18/16 oraz z dnia 21 grudnia 2016 r., III CZP 83/16.  W obu  tych  orzeczeniach  dokonano  wykładni  przepisów  krajowych ustaw w kontekście regulacji europejskich o usługach turystycznych i prawie spółek.
Poważnym wyzwaniem dla organów wymiaru sprawiedliwości w 2016 r. były prawne konsekwencje konfliktu jaki powstał w związku z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Fakt ten miał
wpływ na sferę prawną.
Sąd Najwyższy stwierdził, iż wyroki publicznie ogłoszone, choć niepromulgowane, wiążą sądy w sferze jurysdykcyjnej. W tym kierunku wypowiedział się np. w postanowieniu z 24 listopada 2016 r. W chwili wydawania tego postanowienia  wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie był jeszcze – podobnie jak wiele innych orzeczeń Trybunału – ogłoszony w Dzienniku Ustaw, jednak Sąd Najwyższy uznał , że pomimo jego nie ogłoszenia i niewprowadzenia do sfery normatywnej, jest on wiążący w sferze jurysdykcyjnej.
Wątki prawno-konstytucyjne pojawiły się również w innych orzeczeniach. Na przykład w wyroku z 17 marca 2016 r., uznano wyłączną jurysdykcję TK jeśli chodzi o  orzekanie o niezgodności ustaw z Konstytucją,  ale jednocześnie przyjęto,  że nie eliminuje to możliwości niestosowania przez sądy przepisów ustawowych tożsamych z derogowanymi w orzecznictwie trybunalskim, kiedy ta sama, niekonstytucyjna treść zostaje następnie ponownie wykorzystana w akcie legislacyjnym.

 

Dowiedz się więcej z książki
Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł