Zmiany przygotował rząd. Ustawa wprowadzi do polskiego porządku prawnego nową formę szczególną - formę dokumentową. Skutki jej niedochowania będą uregulowane analogicznie do skutków niedochowania formy pisemnej. Duże zmiany nowela wprowadzi także do procedury cywilnej - zakłada informatyzację postępowania, w tym także postępowania egzekucyjnego. Zajęcia rachunku bankowego komornik dokona przy pomocy specjalnego systemu, elektronicznie prowadzone będą również licytacje ruchomości.
Więcej: Będzie dalsza informatyzacja postępowań cywilnych>>

Zmienią się także zasady składania skargi na czynności komornika. Będzie ona wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za uzasadnioną w całości, to będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu. Nastąpi również wyeliminowanie przypadków wniesienia skargi do niewłaściwego sądu oraz konieczności umarzania postępowania przez sąd w razie uwzględnienia skargi przez komornika.

Nowela ma zobowiązać banki do utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Będzie to realizacją zgłaszanych od dawna przez komorników postulatów dotyczących przyspieszenia wymiany informacji związanych z wykonywaniem zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.

Wszystkie zawiadomienia komornika sądowego oraz oświadczenia banku będą składane w postaci elektronicznej. System teleinformatyczny realizujący doręczenia elektroniczne pomiędzy komornikiem a bankiem będzie finansowany z opłat użytkujących go podmiotów (koszty dostępu do systemu będą zaliczane do wydatków ponoszonych w toku postępowania egzekucyjnego).

Zniknąć ma uciążliwy i często wydłużający postępowanie obowiązek określenia przez wierzyciela sposobu egzekucji. Wniosek wierzyciela będzie uprawniał komornika do zastosowania wszystkich adekwatnych sposobów egzekucji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. We wniosku wierzyciel będzie wskazywał sposoby, których zastosowaniem nie jest zainteresowany.

Wprowadzony zostanie także m.in. obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Nowe przepisy dotyczą też egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości – w związku z informacjami o nieprawidłowościach w postępowaniach komorniczych. Ruchomości te nie będą mogły być sprzedawane wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Do tej pory do sprzedaży nie mogło dojść wcześniej niż siódmego dnia od zajęcia.

Nowelą zajmie się teraz Senat.

LEX Windykacje>>>