Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego stanowi kolejny etap informatyzacji. Wcześniej wprowadzono elektroniczne postępowanie upominawcze i tzw. elektroniczny protokół. Najnowszy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości  nawiązuje do tych regulacji poprzez wykorzystanie sprawdzonych już w praktyce rozwiązań prawno – informatycznych. Wykorzystanie regulacji elektronicznego postępowania upominawczego przyczynia się nie tylko do zachowania spójności rozwiązań prawno – informatycznych na gruncie postępowania cywilnego, ale, przede wszystkim, rozwiewa wiele wątpliwości co do efektywnego sposobu informatyzacji.

Nowatorskie rozwiązania
W projekcie ustawy zaproponowano następujące zmiany w prawie postępowania cywilnego:
- wprowadzenie tzw. elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego zamiast tradycyjnego bankowego tytułu egzekucyjnego i, w ślad za tym, zinformatyzowanie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu;
- zinformatyzowanie procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika;
- ustanowienie na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników;
- wprowadzenie tzw. posiedzenia jawnego na odległość,
- wprowadzenie dodatkowych instrumentów procesowych dla powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
- umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu nakazowym;
- wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyzacji postępowania sądowego w międzynarodowym prawie postępowania cywilnego.

Nie jest to projekt docelowy
Docelowo informatyzacja postępowania cywilnego powinna objąć wszystkie tryby i rodzaje postępowań cywilnych. Projekt ten nie realizuje modelu docelowego. Niemniej, wraz z upowszechnieniem elektronicznego protokołu istotnie wzbogacona zostanie infrastruktura techniczna sądów. Wykształci się również praktyka korzystania z nowych technologii w toku postępowania, co z kolei pozwoli na zrealizowanie modelu pełnej informatyzacji, w tym umożliwi stronom wnoszenie pism drogą elektroniczną w tzw. postępowaniu zwykłym. Modelu docelowego nie zrealizowano w również w efekcie kalkulacji, że szybki zwrot kosztów infrastrukturalnych możliwy jest w sytuacji, kiedy obie strony w postępowaniu zwykłym korzystałyby z komunikacji elektronicznej. Jednak nie można zmusić stron, aby posługiwały się wyłącznie Internetem i przesyłały pisma mailowo.

Źródło: MS