Ustawą zajmie się jutro, tj 14 listopada Senat w  Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ustawa uchwalona 4 listopada br. przewiduje, że na wniosek sędziego osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla sędziego lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli.

Czytaj też>>Jawność majątków sędziów...
Nowela przedłuża też okresy przedawnienia karalności deliktów dyscyplinarnych sędzów; z 3 lat do 5, a gdy wszczeto postępowanie do 8 lat od popełnienia czynu.
Do oświadczeń majątkowych sędziów złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosować  się będzie przepisy dotychczasowe.Jednak do czynów popełnionych przed wejściem ustawy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym nową ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.
Ustawa według autorów, zmierza także do odformalizowania i zwiększenia efektywności skargi wnoszonej na przewlekłość postępowania oraz zapewnia odpowiednią rekompensatę za przewlekłość postępowania. Zakłada sę, że sąd na żądanie skarżącego przyznać może od
Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika – od komornika, sumę wyższą niż dotychczas - od 2 tys. do 20 tys. zł. Ale nie mniej niż 500 zł za każdy rok trwania postępowania.

Nowelizacja wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów przejściowych dotyczących przedawnienia. A 1 stycznia 2017 r. przepisy zmieniające kodeks postępowania karnego.

Postępowanie cywilne. Kazusy
Małgorzata Manowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł