Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki jeśli chodzi o ułatwiania dla firm, w szczególności MSP, przy składaniu ofert w przetargach publicznych we wszystkich krajach UE. Jest to kluczowy etap na drodze do zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku europejskiego. Komisja sfinansuje projekt pilotażowy, realizowany przez osiem krajów europejskich, który stworzy warunki pozwalające na powiązanie ze sobą istniejących systemów elektronicznych zamówień publicznych (e-zamówień).

Uproszczenie procesu udzielania zamówień transgranicznych przyniesie oszczędności wydatków administracyjnych i kosztów transakcji oraz korzyści dla podatników. W ramach projektu zainwestowanych zostanie się ponad 19 mln euro w na przestrzeni trzech lat, z czego 9,8 mln pochodzić będzie z programu Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności i innowacji. Zamówienia rządowe to ponad 16% PKB UE, ale wiele firm europejskich, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, nie wykorzystuje tych możliwości handlowych ze względu na wymóg sporządzenia obszernej dokumentacji w przypadku udziału w przetargach rządowych, szczególnie w projektach transgranicznych.

W kilku państwach członkowskich już widać korzyści z wprowadzenia elektronicznych procedur udzielania zamówień publicznych, gdyż przynoszą oszczędności kosztów administracyjnych i kosztów transakcji, powstające dzięki wyeliminowaniu faktur i zamówień przesyłanych faksem lub pocztą elektroniczną oraz ograniczeniu konieczności ręcznego wprowadzania danych i czasu spędzanego przez przedsiębiorców na czekaniu w kolejkach, wypełnianiu formularzy i sortowaniu dokumentacji. Jednak pomimo tego, że procedury elektroniczne torują drogę prostszemu, bardziej otwartemu i przejrzystemu procesowi udzielania zamówień publicznych na szczeblu krajowym, problemem pozostają nadal zamówienia transgraniczne.

Komisja Europejska współpracuje z Austrią, Danią, Finlandią, Francją, Niemcami, Węgrami i Włochami oraz Norwegią (członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego), aby umożliwić firmom z jednego kraju udział w przetargach publicznych w innym kraju. Projekt ten nie zastąpi obecnie działających systemów elektronicznych zamówień publicznych, ale raczej rozwinie je, wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne, tak aby umożliwić im wzajemne komunikowanie się. Pozwoliłoby to na przykład firmie czeskiej lub szwedzkiej na złożenie oferty na zamówienie dla rządu hiszpańskiego lub węgierskiego z taką samą łatwością, jak na zamówienie we własnym kraju.

Rezultaty wykraczają poza kwestie dotyczące oszczędności pieniędzy podatników i uproszczenia procedur: dzięki ustanowieniu równych zasad dla MŚP transgraniczne e-zamówienia mogą zwiększyć konkurencyjność, dając przedsiębiorcom narzędzie dostępu do całego europejskiego rynku usług publicznych. Obecnie w MŚP pracuje 67% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, reprezentują one 58% obrotów w UE, ale uzyskują jedynie 42% zamówień rządowych. Projekt dotyczący zamówień elektronicznych to szeroko zakrojony projekt pilotażowy, realizowany przez kraje uczestniczące i skupiający się na transgranicznym świadczeniu usług ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), które już wykonuje się na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Celem projektów jest opracowanie wspólnych specyfikacji, które mogłyby umożliwić różnym systemom krajowym skomunikowanie.

Wspomniany projekt pilotażowy, zwany PEPPOL (ogólnoeuropejskie zamówienia publiczne online, skrót od ang. Pan European Public Procurement on-line), skupia się na działaniach transgranicznych w procesie udzielania zamówień. Umożliwi on wszystkim państwom członkowskim i innym zainteresowanym osobom, w tym organom normalizacyjnym, branży oprogramowania i MŚP, uczestniczącym lub nieuczestniczącym w projekcie, śledzenie prac i wpływanie na kształt specyfikacji w miarę ich opracowywania.

Pod koniec maja Komisja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pilotażowego dotyczącego identyfikacji elektronicznej, który umożliwi obywatelom UE korzystanie z identyfikacji elektronicznej w celu uzyskania dostępu do usług publicznych w dowolnym miejscu Europy.

(Źródło: PKPP/KW/KE)