Dyrektywa usługowa ma charakter „prawa horyzontalnego”, czyli odnosi się do całego rynku usług na obszarze UE. Większość państw członkowskich opowiedziała się za wprowadzeniem w życie ogólnych zasad i zobowiązań określonych w Dyrektywie. Alternatywnym i równie ważnym podejściem jest realizacja tychże zasad i zobowiązań w oparciu o wybrane akty prawne.
We wszystkich państwach członkowskich konieczne były zmiany lub zniesienie istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych w celu zapewnienia ich zgodności z Dyrektywą. Ustawodawstwo horyzontalne, do maja 2010 zostało przyjęte przez 20 państw członkowskich, w tym Polskę. Adaptacja obowiązującego prawa w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą to najbardziej złożona część procesu implementacyjnego.  Okres wdrażania Dyrektywy Usługowej trwał trzy lata i skończył się 28 grudnia 2009 roku. Do tej pory tylko 12 państw zakończyło ten proces, Polska dołączyła do nich w lutym 2010. Wśród krajów, w których trwają jeszcze prace legislacyjne są: Francja, Niemcy, Włochy, Austria i Wielka Brytania.
Dla usługodawców i usługobiorców, jedną z największych korzyści płynących z realizacji Dyrektywy Usługowej są Pojedyncze Punkty Kontaktowe. Mają one umożliwiać obywatelom uzyskanie wszelkich istotnych informacji oraz dopełnienie wymaganych procedur za pośrednictwem jednego okienka, bez konieczności kontaktowania się z całym szeregiem organów administracyjnych lub organizacji zawodowych. Ponadto, według Dyrektywy, przeprowadzenie tych procedur powinno mieć charakter transgraniczny i być możliwe w formie elektronicznej.  PPK powstały w 22 państwach UE i dostarczają niezbędnych informacji na temat procedur i wymagań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Według Komisji Europejskiej w porównaniu z początkiem 2010 roku, najbardziej zauważalny postęp we wdrażaniu Dyrektywy ma miejsce w Polsce, gdzie ePPK stał się serwisem dostarczającym szczegółowych i kompetentnych informacji. KE co prawda, zauważyła w naszym kraju duży postęp, ale zwraca uwagę na to, że przeprowadzanie procedur drogą elektroniczną nie jest jeszcze możliwe. PPK nie zostały jeszcze uruchomione w: Grecji, Włoszech, Rumunii, Słowacji i Słowenii.