Wśród czynności, które będą mogły być dokonane za pomocą systemu teleinformatycznego jest przykładowo przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Wspólnicy spółki jawnej oraz komandytowej będą mogli wykorzystać drogę on-line do podjęcia uchwały o zmianie adresu spółki, o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a nawet o rozwiązaniu spółki.

W zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym możliwe będzie zbycie udziału lub części udziału, podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki, jak również zmiana treści umowy spółki, np. w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

Nowelizacja opisuje procedurę podejmowania uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie będzie wymagane w tym przypadku formalne zwołanie zgromadzenia wspólników, jednak do ważności uchwały potrzebne będzie wykonanie prawa głosu przez każdego ze wspólników.

Należy zaznaczyć, że z nowych rozwiązań będzie można skorzystać jedynie w przypadku spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Od wniosków wnoszonych w wyżej opisanych przypadkach będzie pobierana opłata stała w wysokości 200 zł.

Nowe rozwiązania są wprowadzane na podstawie ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 4).

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 marca 2016 r.

Data publikacji: 31 marca 2016 r.